Home
 

POA Facebook

Algemene voorwaarden POA


Algemene Voorwaarden POA (Postacademisch Onderwijs Apothekers)
Deze algemene voorwaarden gelden wanneer POA (Postacademisch Onderwijs Apothekers) een cursus, training, congres of een nascholing anderszins verzorgt en geldt voor de individuele deelnemer.

Inschrijving
Cursisten kunnen zich via de website van POA inschrijven voor een cursus, daarmee verklaart de cursist zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Bevestiging aanmelding van ontvangst
POA zal binnen 1 week na ontvangst van een aanmelding van een cursus de deelnemer per e-mail een bevestiging van ontvangst van de aanmelding sturen met hierin vermeld dat uiterlijk 1 week voor aanvang, bij voldoende belangstelling, de cursus doorgang heeft en dat dan de benodigde informatie wordt verstrekt.

Bevestiging van de cursus
POA zal uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus de deelnemer per e-mail een bevestiging sturen over het al dan niet doorgaan van cursus met hierin vermeld de locatie, tijdstip en overige info die voor de betreffende cursus noodzakelijk is.

Annulering van doorgang cursus door POA
Bij onvoldoende belangstelling zal POA uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus de deelnemer telefonisch en/of per e-mail informeren over de annulering van de cursus. Mocht de cursus door andere omstandigheden op het laatste moment niet door kunnen gaan dan zal POA de deelnemer telefonisch en/of per e-mail informeren over de annulering van de cursus. Bij afgelasting wordt het cursusgeld niet gefactureerd.

Annulering door deelnemer
Bij annulering van de deelnemer tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt het cursusbedrag niet in rekening gebracht. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden administratiekosten (50,- Euro) in rekening gebracht. Bij latere annulering of bij afwezigheid wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Betaling
Binnen 2 weken na de cursusdatum ontvangt de deelnemer een factuur van het cursusbedrag met verzoek tot betaling binnen 2 weken vanaf de factureerdatum. De cursusgelden zijn vrij van BTW.

Aansprakelijkheid
POA doet haar uiterste best om alle activiteiten verband houdende met de cursus naar beste kunnen en optimaal uit te voeren. POA neemt geen verantwoordelijkheid voor schade die verband houdt met deelname aan de cursus (zowel op inhoudelijk als organisatorisch gebied). POA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten / onjuiste vermeldingen in het cursusmateriaal.

Auteursrecht
Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij POA en de betreffende docent (en) die het materiaal heeft (hebben) verstrekt of geschreven. Verstrekt cursusmateriaal, schriftelijk of elektronisch mag niet zonder expliciete toestemming van POA of de betreffende docent worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Accreditatie
De cursist gaat ermee akkoord dat persoonsgegevens van de deelnemer aan de instelling die de cursus accrediteert (KNMP) worden verstrekt om de behaalde accreditatiepunten te kunnen bijschrijven.

Kwaliteit
Om de kwaliteit van onze cursussen continue te verbeteren en het aanbod van cursussen beter af te stemmen op de vraag van apothekers, wordt de cursist verzocht om aan het einde van iedere cursus een schriftelijk evaluatieformulier in te vullen. De cursist wordt hierbij ook de mogelijkheid geboden om wat uitgebreider kritiek te geven over verschillende aspecten van de cursus.

Bedenktijd
Na digitale aanmelding heeft u 14 dagen bedenktijd.

Vertrouwelijkheid / Geheimhouding
POA heeft een privacyverklaring en houdt zich hier aan. Alle informatie die door sprekers, cursisten en/of medewerkers op welke wijze dan ook verstrekt wordt danwel beschikbaar komt tijdens of samenhangend met de nascholingscursus, zal vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtenregeling
Klachten over POA, de medewerkers en uiteraard de inhoud van de cursus, of klachten anderszins kunnen telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden gericht aan POA. De tekst van de klachtenregeling vindt u op onze website.

meest recente update 10-01-2023

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube