Home
 

POA Facebook

Privacy verklaring


POA Nascholing Apothekers, ingeschreven onder nummer 30192188 bij de Kamer van Koophandel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

POA Nascholing Apothekers Functionaris voor de Gegevensbescherming is: mevr. B. Zomer. Zij is te bereiken via: info@nascholingapothekers.nl

POA Nascholing Apothekers is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers van haar website en Social Media kanalen van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
POA Nascholing Apothekers verwerkt persoonsgegevens doordat men gebruikt maakt van onze diensten, deelneemt aan onze nascholingen/trainingen/congressen en/of activiteiten anderszins, of omdat deze gegevens zelf aan ons verstrekt zijn door de deelnemer. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt:
1. Deelnemers (veelal apothekers) aan POA Nascholing Apothekers nascholingen,
congressen, trainingen en activiteiten anderszins.
2. Apotheken, organisaties en/of bedrijven die gebruik maken van onze diensten
3. Relaties en vertegenwoordigers
4. Vrijwilligers in bestuur en commissies

Persoonsgegevens die wij verwerken:
POA Nascholing Apothekers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van een van de aangeboden diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking hiervan:

 • Titel, Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens/Correspondentie adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep / Functie
 • Eventueel Werkgever / Werkveld
 • BIG nummer

Grondslag verwerking persoonsgegevens
POA Nascholing Apothekers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw inschrijving voor POA Nascholing Apothekers nascholing/congres/activiteiten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en/ of informatiebrochures/flyers
 • Het bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bewaartermijn
Voor financiële gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar (in verband met de fiscale bewaartermijn). Overige gegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u uw gegevens willen inzien? Dan kunt u hierover contact opnemen met het secretariaat van POA Nascholing Apothekers (info@nascholingapothekers.nl).

Cookies
POA Nascholing Apothekers maakt geen gebruik van marketing of tracking cookies op onze website. Alleen noodzakelijke cookies om de website goed te kunnen weergeven.

Beveiliging persoonsgegevens
POA Nascholing Apothekers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met het secretariaat van POA Nascholing Apothekers (info@nascholingapothekers.nl). Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft POA Nascholing Apothekers
beveiligingsmaatregelen getroffen zoals een HTTPS verbinding en een beveiligde website en database.

Delen van persoonsgegevens met derden
POA Nascholing Apothekers verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze bedrijven/organisaties sluit POA Nascholing Apothekers een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

Wijzigingen
POA Nascholing Apothekers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-en cookiebeleid.

Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming mevr. B. Zomer. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
POA Nascholing Apothekers
van Hardenbroeklaan 2, 3981 EP Bunnik
tel: 030-6561106
fax: 030-6571986
e-mail:  info@nascholingapothekers.nl
internet:  www.nascholingapothekers.nl

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube